toggle menu

Pravda o gastráčoch

Štatút súťaže Pravda o gastráčoch

I. Usporiadateľ súťaže Pravda o gastráčoch a technická podpora

1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je záujmové združenie právnických osôb Asociácia emitentov stravovacích poukážok, so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36065820. Spoločnosť je zapísaná v registri združení Krajského úradu Bratislava I (ďalej len “Usporiadateľ“).

2. Prevádzkovanie súťaže Pravda o gastráčoch bude po technickej stránke zabezpečovať obchodná spoločnosť ReputationN s. r. o., so sídlom Priekopy 22, 821 08 Bratislava, IČO: 46408649. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Prevádzkovateľ“).


II. Termín a miesto konania súťaže, predmet súťaže

1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18.3. do 19.4.2017. Ukončenie súťaže a prijímania e-mailových správ a listov do súťaže je 19.4.2017 o 00:00 hod.

2. Súťaž bude prebiehať na stránkach www.facebook.com/pravdaogastracoch, www.pravdaogastracoch.sk ako aj v denníku Nový čas.

3. Predmetom súťaže je zaslanie e-mailovej správy, alebo zaslanie listu, odpovedajúcich na otázky uverejnené v Novom čase. Pre zaradenie do súťaže je nutné v termíne do ukončenia súťaže odpovedať aspoň na jednu otázku publikovanú v Novom čase.


III. Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaž Pravda o gastráčoch je určená pre všetkých, ktorí zašlú odpoveď na aktuálnu publikovanú otázku elektronicky alebo fyzicky.

2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci prehlasuje, že je starší ako 18 rokov.

3. Podmienky pre účasť v súťaži Pravda o gastráčoch:

E-mailová adresa z ktorej užívateľ píše musí byť skutočná a užívateľom používaná na súkromné účely. Firemná e-mailová adresa alebo iná ako súkromná e-mailová adresa, sa do súťaže nezaradí.

Každý súťažiaci môže elektronicky alebo listom odpovedať na každú publikovanú otázku v Súťaži Pravda o gastráčoch iba raz.

V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom ceny v Súťaži, udeľuje usporiadateľovi súťaže a prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie jeho mena (bez priezviska) a mesta, odkiaľ pochádza, na stránkach www.facebook.com/pravdaogastracoch a www.pravdaogastracoch.sk, ako aj v newsletteri usporiadateľa, ale aj v denníku Nový čas.

4. Usporiadateľ súťaže Pravda o gastráčoch ani Prevádzkovateľ, nezodpovedajú za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie poskytnutej e-mailovej adresy súťažiaceho.

5. Z účasti v súťaži Pravda o gastráčoch sú vylúčené osoby, ktoré nesplnia podmienky súťaže, osoby mladšie ako 18 rokov, zamestnanci a blízke osoby Usporiadateľa súťaže Pravda o gastráčoch a zamestnanci a blízke osoby Prevádzkovateľa súťaže Pravda o gastráčoch. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech ďalšieho žrebovaného súťažiaceho. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže Pravda o gastráčoch vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.


IV. Ceny

1. V súťaži Pravda o gastráčoch možno vyhrať túto cenu:

stravné poukážky v hodnote 100 eur. 

2. Ceny do súťaže zabezpečuje a výhercom posiela Usporiadateľ.

3. Ceny nad 350 eur podliehajú podľa zákona daňovej povinnosti. Keďže hodnota ceny pre výhercu neprekračuje túto hranicu, výherca nemá povinnosť zdaňovať ju. 


V. Určenie výhercov

Pre celú Súťaž bude vyžrebovaný jeden výherca. Žrebovanie prebehne nasledujúci pracovný deň po ukončení Súťaže o 10.00 hod. keď Prevádzkovateľ vyžrebuje zo zoznamu všetkých e-mailových a poštových adries na základe generátora náhodných čísiel výhernú adresu, na ktorú sa zašle informácia o výhre. V prípade, že z danej adresy prevádzkovateľ neobdrží do 7 kalendárnych dní, od odoslania výzvy, kontaktné informácie ako meno, priezvisko, telefonický kontakt, adresa, kde sa má výhra poslať, tak výhra prepadá v prospech ďalšej vyžrebovanej adresy.


VI. Určenie výhercov

1. Nárok na výhru majú len tí výhercovia, ktorí zareagujú na výzvu Prevádzkovateľa, resp. Usporiadateľa súťaže Pravda o gastráčoch v podobe e-mailu, alebo telefonicky do 7 kalendárnych dní od odoslania výzvy. Títo budú Usporiadateľom súťaže Pravda o gastráčoch, resp. Prevádzkovateľom vyhodnotení ako platní výhercovia žrebovania ak poskytnú nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko,
  • korešpondenčnú adresu,
  • telefonický kontakt.

2. Získanie všetkých informácií od výhercov bude zabezpečovať Prevádzkovateľ. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak by sa stal výhercom ceny v súlade s bodom 1. tohto článku a neposkytne Usporiadateľovi súťaže, resp. Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť, bude vyžrebovaný nový výherca a nárok pôvodne vyžrebovaného výhercu v celom rozsahu zaniká. Výhru bude doručovať usporiadateľ súťaže v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Súťaže.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže Pravda o gastráčoch a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, resp. Prevádzkovateľovi. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Usporiadateľ súťaže Pravda o gastráčoch nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži Pravda o gastráčoch, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

2. Usporiadateľ súťaže a Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže Pravda o gastráčoch súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.

3. Usporiadateľ súťaže Pravda o gastráčoch si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút, alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

4. Tento štatút vzniká a nadobúda účinnosť dňa 18.3.2017 zaniká 5.5.2017


V Bratislave dňa 17.3.2017