toggle menu

Pravda o gastráčoch

Súhlas so spracúvaním údajov registrovaného užívateľa portálu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

I. Udelenie súhlasu súťažiaceho na marketingové, štatistické a komerčné účely

Ja, registrovaný užívateľ portálu (resp. účastník súťaže)  www.pravdaogastracoch.sk (ďalej len „užívateľ“), týmto súhlasím, aby záujmové združenie právnických osôb "Asociácia emitentov stravovacích poukážok" (ďalej len „organizátor“), používala moje údaje na marketingové, štatistické a komerčné účely. Tento súhlas sa vzťahuje na údaje získané z mojej účasti na súťaži organizovanej organizátorom v zmysle štatútu súťaže. Tento súhlas sa taktiež vzťahuje na údaje uvedené v registračnom formulári v rámci webovej stránky www.pravdaogastracoch.sk.


II. Registrovaný užívateľ portálu a osobné údaje

1. Registrovaným užívateľom portálu www.pravdaogastracoch.sk (ďalej len „užívateľ“) alebo súťažiacim (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek užívateľ internetu, ktorý splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v štatúte príslušnej súťaže.

2. Súťaží na portáli www.pravdaogastracoch.sk sa nemôžu zúčastniť zamestnanci prevádzkovateľa a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

3. Zapojením sa do konkrétnej súťaže súťažiaci súhlasí s podmienkami používania portálu www.pravdaogastracoch.sk, pravidlami súťaže a štatútom príslušnej súťaže a dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje organizátorovi súhlas v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu súťaže a na marketingové, štatistické a komerčné účely; súhlas platí neobmedzene do odvolania súhlasu účastníka súťaže.

4. Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje registrovaných užívateľov a súťažiacich v rozsahu e-mailová adresa užívateľa. Ak sa súťažiaci stane výhercom, poskytne organizátorovi kontaktné údaje na zaslanie výhry ako: meno a priezvisko, telefónne číslo, korešpondenčnú adresu a udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a mesta trvalého bydliska na stránkach www.pravdaogastracoch.sk a www.facebook.com/pravdaogastracoch, ako aj v newsletteri organizátora.

5. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že je plnoletý,

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, bude zo súťaže vyradený a zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,

c) vyhlasuje, že je občanom SR.


III. Práva dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo na základe ustanovení zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov najmä na:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na marketingové, štatistické a komerčné účely bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely marketingové, štatistické a komerčné v poštovom styku,

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) marketingové, štatistické a komerčné účely.


IV. Záverečné ustanovenia

Záujmové združenie právnických osôb Asociácia emitentov stravovacích poukážok môže používať moje údaje na marketingové, štatistické a komerčné účely za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové, štatistické a komerčné účely je dobrovoľné. Tieto súhlasy môžem kedykoľvek odvolať prejavom vôle doručeným Asociácii emitentov stravovacích poukážok v zmysle § 28 ods. 6 Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:

a) v písomnej podobe,

b) žiadosťou podanou elektronickou poštou alebo faxom a následne písomne, najneskôr však do troch dní odo dňa jej odoslania,

c) osobne ústnou formou do zápisnice.


Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.pravdaogastracoch.sk

Zásady ochrany osobných údajov platia pre www.pravdaogastracoch.sk. Preto si pri spúšťaní www.pravdaogastracoch.sk prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránky www.pravdaogastracoch.sk, ktorú chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto stránku.

Vstupom a používaním www.pravdaogastracoch.sk vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním www.pravdaogastracoch.sk súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje, získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním www.pravdaogastracoch.sk a jej služieb, vo vzťahu k www.pravdaogastracoch.sk a jej službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na www.pravdaogastracoch.sk a jej služby, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce www.pravdaogastracoch.sk (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a rozvíjania www.pravdaogastracoch.sk a jej služieb, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo k zástupcom záujmového združenia právnických osôb Asociácia emitentov stravovacích poukážok, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s www.pravdaogastracoch.sk a službami, alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.


Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Naše záujmové združenie právnických osôb sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.


Zabezpečenie

Z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, sme prijali pravidlo a opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov, a to tým, že jediným osobným údajom je Vaša e-mailová adresa.


Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používať www.pravdaogastracoch.sk pre informačné účely bez toho, aby ste Záujmové združenie právnických osôb Asociácia emitentov stravovacích poukážok informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Záujmové združenie právnických osôb Asociácia emitentov stravovacích poukážok môže využívať služby a informácie označované ako „cookies“ v spojení s užívaním webovej stránky spoločnosti. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači, a nie na www.pravdaogastracoch.sk.


Neplnoletí

Osoba mladšia, ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine, nesmie zasielať spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie www.pravdaogastracoch.sk a služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.


Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na www.pravdaogastracoch.sk alebo na ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.